Uitgave nr. 2-2005

Dit boek is niet meer te koop.

Zeven eeuwen hoeve Lanterne te Wahlwiller

De oudste vermelding van deze hoeve vinden we reeds in het Latijnsboek en dateert dus uit de periode 1318 – 1352.
inhoud6 Aanvankelijk een Brabants leen, werd het in 1520 een leen van de heren van Wittem. Na de Franse Tijd werd Lanterne één van de voorbeelden die aantonen dat in de 19eeuw de rijke Maastrichtse burgers deze hoeven tot in de verre omtrek begonnen op te kopen. De brouwersfamilies DeWildt en Pullinks en tenslotte de assuradeursfamilie Schreinemacher waren o.a. eigenaar van Lanterne alvorens de laatste pachter, de familie Vandenbooren, de hoeve in 1958 kocht.  Foto: Hoeve Lanterne, Wahlwiller (2003)

De kerkgeschiedenis van Wahlwiller tussen 1794 en 1840inhoud7

Dit artikel begint met een beschrijving van de verhouding tussen de kerk van Wahlwiller en die van Mechelen. Was aanvankelijk Wahlwiller de hoofdkerk, door de komst van de Fransen ging die eer over op de parochiekerk van Mechelen. Natuurlijk leverde dit de nodige ´twistigheden´ op in de onderlinge verhoudingen.
In het artikel wordt ook aandacht besteed aan het keizerlijk decreet van 1809 waarin de inrichting werking en bevoegdheid van het kerkbestuur werden geregeld. De geraadpleegde visitatierapporten geven tenslote een goed beeld van het kerkelijk en schoolleven in Wahlwiller.   Foto: Kerk van Wahlwiller rond 1900

Wahlwiller rond 1840
In 1840 tekende landmeter M.Jansen, kweek 2e klasse, een kaart van het `het gehucht Wahlwiller´ onder toezicht van den Heer J.L. Schijns (zoon), landmeter 2eklasse. Deze kaart is het uitgangspunt voor de reconstructie van de perceelseigenaren en de vele oude plaatselijke benamingen. De schrijver geeft tevens een duidelijke uiteenzetting  van wat het kadaster eigelijk is en hoe de verschillende kaarten gehanteerd moeten worden.Op een dubbelpagina zijn de verscnhillende percelen in de dorpskern van Wahlwiller ingekleurd zodat meteen duidelijk is om welk soort het gaat.

Het fotoarchief
Foto’s uit het rijke archief van de atichting..

Errata Jaarboek 2005
Blz.24: Onderschrift moet luiden:
Het werk op het land vóór de komst van de tractor. Op de achtergrond een korenmijt naast het huis van de familie Scheffers (Crombach) aan de Rijksweg.
Blz.60: Onderschrift foto aanvullen met:
achterste rij v.l.n.r.: Leentje, Sjeng Hollands (een aangenomen kind), Marie Sjeuf en Tonia.
Blz.126: Laatste regel:
gas moet zijn glas.
Blz.136: Geboorteplaats van pastoor Mulleners is Charneux i.p.v.Channeux.
Blz.145 Overlijdensjaar van Gertrud Anna Maria Schwanen moet zijn Wahlwiller 1961 i.p.v.1969.
Blz.147 Waghemans geboren in Nijswiller moet zijn geboren in Berghem(B) en groeide op in Nijswiller.